گالری سوال و فیلم

فیلم مقایسه ماشین حساب ها
سوال 1 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 10 - ضریب اصلاح کمانش پیچشی - جانبی

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن و پاسخ نامه سوال 1 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 10 - ضریب اصلاح کمانش پیچشی - جانبی
96-1-CB
حل سوال 1 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 10 - ضریب اصلاح کمانش پیچشی - جانبی با برنامه ماشین حساب دستیار محاسب
سوال 46 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 6 - برش پایه

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 46 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 6 - برش پایه
96-46 - V Paye
حل سوال 46 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 6 - برش پایه با برنامه ماشین حساب دستیار محاسب
سوال 33 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 8 - دیوار نسبی

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 33 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 8 - دیوار نسبی
96-33 - W NESB
حل سوال 33 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 8 - دیوار نسبی با برنامه ماشین حساب دستیار محاسب
سوال 15 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - پیچش

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 15 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - پیچش
96-15 - Tor
حل سوال 15 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - پیچش با برنامه ماشین حساب دستیار محاسب
سوال 45 امتحان محاسبات مهر 96 - آیین نامه 2800- توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 45 امتحان محاسبات مهر 96 - آیین نامه 2800- توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان
96-45 - F Store
حل سوال 45 امتحان محاسبات مهر 96 - آیین نامه 2800- توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان
سوال 28 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - حداقل میزان آرماتور کششی لازم

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

سوال 28 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - حداقل میزان آرماتور کششی لازم
96-28 - Ro Min
حل سوال 28 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - حداقل میزان آرماتور کششی لازم
سوال 32 امتحان مهر 96 - مبحث 8 - دیوار نسبی

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 32 امتحان مهر 96 - مبحث 8 - دیوار نسبی
96-32 - W NESB
حل سوال 32 امتحان مهر 96 - مبحث 8 - دیوار نسبی با برنامه دستیار محاسب
سوال 51 امتحان مهر 96 - مبحث 6 - کاهش سربار زنده

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 51 امتحان مهر 96
96-51 - KAHESH
حل سوال 51 امتحان مهر 96 - مبحث 6 - کاهش سربار زنده با برنامه دستیار محاسب
سوال 57 امتحان مهر 96 - مبحث 6 - بار یخ

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 57 امتحان محاسبات مهر 96
96-57 - ICE
حل سوال 57 امتحان مهر 96 - مبحث 6 - بار یخ با برنامه دستیار محاسب
سوال 25 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - پیچش

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 25 امتحان محاسبات مهر 96
96-25 - TOR
حل سوال 25 امتحان محاسبات مهر 96 - مبحث 9 - پیچش با برنامه دستیار محاسب
سوال 24 امتحان مهر 96 - مبحث 9 و 10 - ضریب طول موثر

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 24 امتحان محاسبات مهر 96
96-24 - K
حل سوال 24 امتحان مهر 96 - مبحث 9 و 10 - ضریب طول موثر با برنامه دستیار محاسب
سوال 1- محاسبه برش پایه -مبحث 2800

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 1
question-one
سوال 2 -محاسبات مربوط به ستون بتنی -مبحث 9

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 2
question-two
سوال 3-پارامترهای اصلی مقاطع -مبحث 10

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 3
question-three
سوال 4- دیوار نسبی - مبحث 8

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 4
question-four
سوال 5 اجزای غیر سازه ای (آزمون محاسبات اسفند 95)-مبحث 6

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 5
photo_2017-08-19_14-58-10
روش حل سوال 5 با برنامه ماشین حساب
سوال 6 تیرهای هم بند تنها در 50 ثانیه!!! (آزمون محاسبات اسفند ماه 95)

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 6
24 Tir-Hamband
روش حل سوال 6 با برنامه ماشین حساب
سوال 7 در خصوص لنگر پیچشی ترک خوردگی (آزمون محاسبات اسفند 95)

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 7
28 pichesh
روش حل سوال 7 با برنامه ماشین حساب
سوال 8 در خصوص محاسبه آرماتور حرارتی در کمتر از 1 دقیقه !! (سوال 39 آزمون محاسبات سال 95)

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 8
39 - Arm hararat
روش حل سوال 8 با برنامه ماشین حساب
سوال 9 در خصوص پیچش در تیر های بتنی - مبحث 9 (سوال 41 آزمون محاسبات اسفند 95)

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 9
41 - Pichesh
روش حل سوال 9 با برنامه ماشین حساب
سوال 10 در خصوص دیوار نسبی مبحث 8 (سوال 43 آزمون محاسبات اسفند 95) - برنامه ای که هیچ جای دیگری نمی بینید!!!

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 10
43 - Divar Nesbi
روش حل سوال 10 با برنامه ماشین حساب
سوال 11 برش پایه در ارتفاع ساختمان - مبحث 6 (سوال 55 آزمون محاسبات اسفند 95) - به نظر شما حل این سوال در جلسه آزمون چند دقیقه وقت نیاز دارد؟

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 11
توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان
روش حل سوال 11 با برنامه ماشین حساب
سوال 12 در خصوص بار برف مبحث 6 (سوال 59 آزمون محاسبات سال 95) - تنها در 1 دقیقه و بدون خطای محاسباتی!!

برای نمایش سوال در سایز بزرگ، کافیست بر روی عکس کلیک نمایید تا تصویر بزرگ شود.

متن سوال 12
59 - BARF
روش حل سوال 12 با برنامه ماشین حساب